č. j. 6 Azs 551/2004-62

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobců: a) Y. P. , b) nezl. M. P. , zastoupen zákonnou zástupkyní ad a), proti žalované mu: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 7. 2004, č. j. 63 Az 37/2004-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o dm ít á .

II. Žádný z účastníků řízení ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Žalobci (dále převážné jen stěžovatelé ) se kasační stížností domáhají zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě, označeného v záhlaví, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 2. 2004, č. j. OAM-225/VL-07-03-2004, ve věci udělení azylu.

Nejvyšší správní soud se před tím, než by mohl posoudit námitky uvedené v kasační stížnosti, musel ujistit, zda jsou splněny veškeré procesní podmínky řízení, tedy podmínky, za nichž je otevřen k meritornímu přezkumu napadeného rozhodnutí. Takovou podmínkou je podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), povinné zastoupení advokátem, nemá-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje zvláštní podmínku řízení o kasační stížnosti. Nedostatek této podmínky je odstranitelný (§ 104 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s., § 108 s. ř. s.). V posuzované věci byla stěžovatelka krajským soudem vyzvána dne 11. 11. 2004 (výzva doručena), aby si zvolila pro podání kasační stížnosti zástupcem advokáta, k tomu stanovil potřebnou lhůtu; rovněž byla upozorněna na následky spojené s absencí právního zastoupení v tomto řízení. Stěžovatelka však na výzvu soudu nereagovala. Z tohoto hlediska je právně irelevantní, že stěžovatelka sub a) udělila pro řízení o kasační stížnosti plnou moc obecnému zmocněnci odst. 2 s. ř. s.), v tomto řízení tedy nemůže být stěžovatelka zastoupena osobou, která není advokátem.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud odmítne usnesením návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat. Poněvadž stěžovatelé nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci právního zastoupení neodstranili, soud v řízení o kasační stížnosti pokračovat nemůže.

Kasační stížnost proto musela být podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.; je-li návrh odmítnut, žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu