č. j. 6 Azs 546/2004-44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: M. H . , zastoupen opatrovníkem L. V., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, poštovní přihrádka 21/OAM, 170 34 Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 8. 2004, č. j. 59 Az 98/2004-10,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Ostravě podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), odmítl řízení o žalobě žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-1634/VL-10-16-2004 ze dne 22. 4. 2004, o zamítnutí žádosti o azyl.

Proti tomuto rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost, v níž současně požádal o ustanovení právního zástupce z řad advokátů.

Krajský soud v Ostravě zaslal stěžovateli k prokázání jeho osobních a majetkových poměrů příslušný tiskopis, a to na adresu uvedenou v kasační stížnosti, tj. Pobytové středisko Z. Stěžovatel se však na této adrese již nezdržoval (odstěhoval se bez udání adresy). U příslušného odboru Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie krajský soud zjistil, že současný pobyt stěžovatele není znám. Z tohoto důvodu mu soud ustanovil podle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 64 s. ř. s. opatrovníka. Usnesením č. j. 59 Az 98/2004-35 ze dne 20. 10. 2004 rozhodl, že se stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovuje, neboť výzva k prokázání osobních a majetkových poměrů zůstala bez reakce. Následně byl stěžovatel usnesením č. j. 59 Az 98/2004-39 ze dne 3. 11. 2004 vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi a doplnil náležitosti kasační stížnosti. Toto usnesení bylo uplynula 8. 12. 2004. V této lhůtě však stěžovatel na uvedenou výzvu nereagoval.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Absence takového právního zastoupení je nedostatek podmínky řízení o kasační stížnosti, pro který, bude-li neodstranitelný nebo nebude-li přes výzvu soudu odstraněn, a nelze-li proto v řízení pokračovat, soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne. Jelikož stěžovatel podmínku právního zastoupení advokátem nesplňuje, Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu