č. j. 6 Azs 542/2004-81

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: N. O . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č. j. 60 Az 125/2003-25 ze dne 30. 9. 2004,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví blíže označeným rozsudkem Krajského soudu v Plzni byla zamítnuta žaloba žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 7. 2003, č. j. OAM-314/AŘ-2001, kterým byl zamítnut rozklad a potvrzeno rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 1. 2001, č. j. U-363/VL-01-P06-R1-98. Tímto rozhodnutím nebyl stěžovatelce udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a nebyla na ni vztažena překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka prostřednictvím své zástupkyně včas kasační stížnost. Dne 12. 8. 2005 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno sdělení o odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb ze strany zástupkyně stěžovatelky. Nejvyšší správní soud proto stěžovatelku vyzval, aby soudu doložila plnou moc udělenou k zastupování své osoby v řízení o kasační stížnosti novému zástupci, a zároveň ji poučil o možnosti požádat o ustanovení zástupce soudem. Dne 16. 3. 2006 stěžovatelka požádala soud o ustanovení zástupce. Podáním ze dne 6. 4. 2006 vyzval Krajský soud v Plzni stěžovatelku, aby soudu předložila řádně vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Rovněž byla stěžovatelka poučena o možných následcích případného nedoložení těchto skutečností. Na tuto výzvu stěžovatelka ve stanovené lhůtě nereagovala, a proto Krajský soud v Plzni usnesením č. j. 60 Az 125/2003-70 ze dne 10. 5. 2006 rozhodl, že stěžovatelce zástupce neustanovuje. Stěžovatelka byla z toho důvodu dne 5. 6. 2006 vyzvána, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení výzvy doložila soudu své zastoupení advokátem, jehož si zvolila k zastupování své osoby v řízení o kasační stížnosti. Zároveň byla poučena, že v opačném případě bude kasační stížnost odmítnuta. Na tuto výzvu stěžovatelka ve stanované lhůtě nezareagovala a plnou moc k zastupování své osoby soudu nedoložila.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní /dále jen s. ř. s. /). Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelkou přes výzvu soudu splněna.

Nedostatek zastoupení stěžovatelky advokátem v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu