č. j. 6 Azs 54/2006-42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Milady Haplové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: S. N . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2005, č. j. 65 Az 158/2005-26,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým nebyl stěžovatelce k její žádosti ustanoven zástupce z řad advokátů pro řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 5. 2005, č. j. OAM-829/VL-20-08-2005.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 17. 7. 2006, které bylo postoupeno Krajským soudem v Ostravě Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 7. 2006, vzala stěžovatelka svůj návrh zpět a požádala o zastavení řízení, aby mohla ze zdravotních důvodů odjet domů. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení zastavil v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.). Za této procesní situace pozbylo na významu rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. července 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu