č. j. 6 Azs 533/2004-83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci stěžovatelky: M. S . , zastoupena JUDr. Zuzanou Artnerovou, advokátkou, Vodičkova 17, Praha 1, a dalšího účastníka: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 9. 2004, č. j. 59 Az 189/2003-49,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 26. 11. 2003, č. j. OAM-5962/VL-10-08-2003, zamítnuta, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podala stěžovatelka proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jež byl doručen dne 7. 10. 2004 advokátce JUDr. Aleně Mrlinové, ustanovené žalobkyni pro řízení o žalobě před Krajským soudem v Ostravě usnesením ze dne 15. 3. 2004, č. j. 59 Az 189/2003-32, kasační stížnost, která byla stěžovatelkou podána k poštovní přepravě dne 25. 10. 2004 a doručena Krajskému soudu v Ostravě dne 26. 10. 2004 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná). Na tom nic nemění skutečnost, že stěžovatelce byl rozsudek krajského soudu doručen soudním doručovatelem dne 11. 10. 2004, neboť stěžovatelka byla řádně poučena, že předmětný rozsudek byl zaslán advokátce JUDr. Mrlinové a doručen dne 7. 10. 2004.

Stěžovatelka byla řádně poučena, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení rozsudku ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Stěžovatelka však podala kasační stížnost až dne 25. 10. 2004, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 21. 10. 2004.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout. Za této situace, kdy Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodl neprodleně po jejím obdržení, se z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu