č. j. 6 Azs 51/2007-85

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: nezl. D. L . , dříve O . , zastoupena zákonnou zástupkyní I. O., právně zastoupena JUDr. Pěvou Skýbovou, advokátkou, se sídlem Bartošova 4, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 12. 2006, č. j. 56 Az 134/2006-44,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna ustanovené zástupkyni žalobkyně, advokátce JUDr. Pěvě Skýbové, s e u r č u j e částkou 5712 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozsudkem blíže označeným v záhlaví byla ve výroku I. zamítnuta žaloba žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-485/VL-01-ZA04-2006 ze dne 18. 4. 2006, jímž byla zamítnuta její žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhala zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu v rozsahu výroku, jímž se žaloba zamítá, přičemž uplatnila kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

Dne 3. 5. 2007 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti stěžovatelky odůvodněné tím, že dne 23. 4. 2007 bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje vydáno osvědčení o státním občanství České republiky nezletilé stěžovatelky.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatelce byla pro řízení o kasační stížnosti ustanovena usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 11. 1. 2007, č. j. 56 Az 134/2006-57, zástupcem advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.). Ustanovené advokátce náleží v souladu s § 11 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen advokátní tarif ), odměna za dvě písemná podání soudu týkající se věci samé (doplnění a zpětvzetí kasační stížnosti) ve výši 2 x 2100 Kč, tedy 4200 Kč, a dále náhrada dvou režijních paušálů podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 2 x 300 Kč, tedy 600 Kč, celkem tedy 4800 Kč. Požadovaná odměna za úkon právní služby spočívající v přípravě a převzetí zastoupení nebyla ustanovené zástupkyni přiznána, neboť nebylo prokázáno, že se uskutečnila první porada s klientem. Vzhledem k tomu, že ustanovená advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšuje se její nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je povinna z odměny a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Částka daně vypočtená podle § 37 písm. a) a § 47 odst. 3 citovaného zákona činí 912 Kč. Ustanovené zástupkyni se tedy přiznávají náhrady nákladů v celkové výši 5712 Kč, které jí budou vyplaceny na účet číslo X, vedený u K. B-v, z účtu Nejvyššího správního soudu do 60-ti dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. května 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu