č. j. 6 Azs 50/2007-85

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: V. K, zastoupen opatrovnicí B. S., pracovnicí Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 56 Az 6/2005-30 ze dne 3. 8. 2005,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 56 Az 6/2005-30 ze dne 3. 8. 2005, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2005, č. j. OAM-4/LE-PA04-PA04-2005, jímž žalovaný zamítl stěžovatelovu žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že se Krajský soud v Brně pokoušel v rámci procesních úkonů ve smyslu ustanovení § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), opakovaně zastihnout stěžovatele na jím naposled udané adrese K. 14, B. Mimo jiné se pokusil se stěžovateli doručit usnesení Nejvyššího správního soudu, kterým se stěžovateli odmítala kasační stížnost proti neustanovení právního zástupce. Jelikož byl první pokus o doručení prostřednictvím držitele poštovní licence dne 30. 11. 2006 bezvýsledný s tím, že adresát je na uvedené adrese neznámý, přistoupil krajský soud k pokusu o zjištění místa jeho pobytu prostřednictvím Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha a Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno. Ze sdělení obou složek Policie České republiky ze dne 18. 12. 2006 a 29. 1. 2007 vyplývá, že nemají poznatky o jiném místu pobytu stěžovatele. Dne 7. 2. 2007 pak bylo příslušníky oddělení kontroly pobytu zjištěno v místě údajného bydliště stěžovatele, že stěžovatel na udané adrese nebyl nikdy ubytován. V návaznosti na toto zjištění ustanovil Krajský soud v Brně stěžovateli opatrovníka z důvodu neznámého pobytu a kasační stížnost předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelem udaná adresa pro doručování zjevně není adresou jeho pobytu, a v rámci provádění úkonů ve smyslu ustanovení § 108 s. ř. s. se nepodařilo krajskému soudu skutečný pobyt zjistit, přičemž Nejvyšší správní soud nevidí jiné možnosti, jak dále po stěžovateli pátrat, lze mít za prokázané, že pobyt stěžovatele není znám.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, soud zastaví řízení ve věci přezkumu rozhodnutí ve věcech azylu, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu. Jelikož v současné chvíli Nejvyšší správní soud nevidí jinou možnost, jak zjistit skutečný pobyt stěžovatele, než jaké využil krajský soud, nezbylo mu, než rozhodnout o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2007

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu