6 Azs 5/2009-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D., a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. E, zastoupeného Mgr. Kateřinou Sigmundovou, advokátkou, se sídlem Jiráskova 614, Česká Lípa, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2008, č. j. OAM-75/LE-C06-C09-2008, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 8. 2008, č. j. 48 Az 24/2008-32,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce, Mgr. Kateřině Sigmundové, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 2856 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadá kasační stížností usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 48 Az 24/2008-32 ze dne 29. 8. 2008, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2008, č. j. OAM-75/LE-C06-C09-2008, jímž stěžovateli nebyla udělena mezinárodní ochrana podle ust. § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Kasační stížnost byla podána dne 7. 10. 2008. Dne 21. 1. 2009 bylo pak Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel výše uvedeným přípisem svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2008, č. j. 48 Az 24/2008-43, byla stěžovateli zástupcem pro řízení o kasační stížnosti ustanovena Mgr. Kateřina Sigmundová, advokátka. Té Nejvyšší správní soud přiznal podle ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů za jeden úkon právní služby ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) a písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů, (konkrétně šlo o zpětvzetí kasační stížnosti), spolu s režijním paušálem podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Jelikož je zástupkyně plátkyní DPH, což doložila kopií osvědčení o registraci k DPH, Nejvyšší správní soud připočetl k takto stanovené částce ještě 19 % jako náhradu za DPH. Celkem tedy přiznal 2856 Kč. K výplatě odměny stanovil přiměřenou lhůtu. Zástupkyně ještě ve vyúčtování nákladů řízení uplatňovala náhradu za další dva úkony právní služby (první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení-§ 11 odst. 2 písm. b) cit. vyhlášky-a sepsání doplnění kasační stížnosti-§ 11 odst. 2 cit. vyhlášky), nicméně v soudním spise není doplnění kasační stížnosti založeno a ani z jeho obsahu nevyplývá, že zástupkyně komunikovala v této věci s klientem a není tedy zřejmé, že tyto úkony byly učiněny. Nejvyšší správní soud tak nemohl náhradu nákladů právního zastoupení za tyto úkony přiznat.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. února 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu