6 Azs 47/2008-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: B. D., zastoupené JUDr. Ing. Jiřím Malantou, advokátem, se sídlem Wurmova 16, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, o návrhu na obnovu řízení ve věci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Azs 17/2008,

takto:

I. Návrh na obnovu řízení s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatelka podáním ze dne 25. 6. 2008, jež bylo doručeno 26. 6. 2008 Krajskému soudu v Brně a tímto soudem postoupeno Nejvyššímu správnímu soudu 5. 8. 2008, žádá o obnovu řízení ve věci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 Azs 17/2008. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, č. j. 6 Azs 17/2008-52, byla odmítnuta její kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 11. 2007, č. j. 56 Az 82/2007-34, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 17. 4. 2007, č. j. OAM-41/PR-L06-R2-2004, o udělení azylu.

Podle ustanovení § 111 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), řízení ukončené pravomocným rozsudkem se na návrh účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo důkazy nebo skutečnosti, které bez jeho viny nebyly nebo nemohly být v původním řízení uplatněny, popřípadě bylo jinak rozhodnuto o předběžné otázce, jestliže výsledek obnoveného řízení může být pro něj příznivější. K řízení je příslušný soud, který vydal rozhodnutí, proti němuž návrh na obnovu řízení směřuje (§ 113 s. ř. s.). Soudní řád správní však obnovu řízení připouští jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a hnutí (§ 114 odst. 1 s. ř. s.). Podle ustanovení § 114 odst. 2 s. ř. s. obnova řízení není přípustná proti rozhodnutí o kasační stížnosti.

V daném případě byl podán návrh na obnovu řízení proti pravomocnému rozhodnutí o kasační stížnosti.

Protože Nejvyšší správní soud nezjistil splnění žádné z uvedených taxativních podmínek přípustnosti obnovy řízení, návrh jako nepřípustný odmítl (§ 46 odst. 1, písm. d/ ve spojení s § 114 odst. 2 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. září 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu