č. j. 6 Azs 439/2004-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: N. Q. A., zastoupen JUDr. Josefem Vančurou, advokátem, se sídlem Cheb, Evropská 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 55 Az 669/2003-31 ze dne 30. 6. 2004,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozhodl dne 30. 6. 2004 rozsudkem č. j. 55 Az 669/2003-31 o zamítnutí žaloby, kterou podal žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-1247/VL-10-ZA-03-2003 ze dne 14. 5. 2003, jímž mu nebyl udělen azyl.

Rozsudek Krajského soudu v Brně stěžovatel napadl kasační stížností podanou k poštovní přepravě dne 16. 8. 2004. Poté, kdy byla kasační stížnost předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, bylo u tohoto soudu dne 17. 1. 2005 učiněno stěžovatelovo podání, z jehož obsahu nepochybně vyplývá, že stěžovatel bere podanou kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel svoji kasační stížnost zpět, soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil. Nebylo přitom rozhodné, že zpětvzetí učinil, ač v řízení o kasační stížnosti řádně zastoupen, sám stěžovatel. Možnost uskutečnění takového úkonu samotným stěžovatelem s. ř. s. nevylučuje. s § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. ledna 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu