č. j. 6 Azs 426/2005-45

US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: N. D . , proti žalované mu: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 64 Az 215/2004-22 ze dne 11. 3. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Krajský soud v Ostravě rozhodl dne 11. 3. 2005 rozsudkem č. j. 64 Az 215/2004-22 o zamítnutí žaloby, kterou žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podala proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-3285/VL-20-19-2004 ze dne 29. 11. 2004, kterým byla zamítnuta stěžovatelčina žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná. Tento rozsudek krajského soudu napadla stěžovatelka kasační stížností.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka právnické vzdělání nemá.

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, krajský soud ji proto v rámci postupu podle § 108 odst. 1 s. ř. s. vyzval k vyplnění formuláře a na jeho základě rozhodl dne 14. 11. 2005 usnesením č. j. 64 Az 215/2004-40 o tom, že se stěžovatelce zástupce neustanovuje. Zároveň byla stěžovatelka vyzvána, aby ve lhůtě 1 měsíce doložila sama plnou moc advokátu, který ji bude zastupovat, přitom byla poučena o důsledcích marného uplynutí této lhůty. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručováno dne 21. 11. 2005. Jak vyplývá z doručenky, stěžovatelku se nepodařilo zastihnout, ač se v místě doručení zdržovala. Zásilka obsahující usnesení o neustanovení zástupce a výzvu k předložení plné moci byla uložena, v úložní době si ji stěžovatelka nevyzvedla. Podle § 50c odst. 4 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2005 za použití § 42 odst. 5 s. ř. s. nastaly účinky doručení této zásilky dne 24. 11. 2005. Stěžovatelka na výzvu logicky nereagovala a plnou moc nedoložila. Nedostatek plné moci tak v průběhu řízení o kasační stížnosti odstraněn nebyl.

Stěžovatelka tedy nepředložila plnou moc advokáta pro zastupování v řízení o kasační stížnosti poté, kdy ji zástupce nebyl ustanoven. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn a pro který nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Nejvyšší správní soud proto návrh, jímž je v tomto případě kasační stížnost, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu, tj. kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. března 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu