č. j. 6 Azs 425/2005-72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: P . H. C., zastoupen Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2005, č. j. 56 Az 99/2004-27,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 8. 2005, č. j. 6 Azs 278/2005-59, jež nabylo právní moci dne 27. 9. 2005, bylo z důvodu zpětvzetí návrhu žalobce (dále jen stěžovatel ) v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) zastaveno řízení o kasační stížnosti proti pravomocnému usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2005, č. j. 56 Az 99/2004-27, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 19. 7. 2004, č. j. OAM-450/LE-PA03-PA03-2004; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Podáním ze dne 22. 8. 2005 vzal stěžovatel svoje zpětvzetí kasační stížnosti zpět z rodinných důvodů. K tomu lze uvést, že zpětvzetí kasační stížnosti je neodvolatelné, obzvláště za situace, kdy v důsledku zpětvzetí, bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Podáním ze dne 23. 11. 2005, jež bylo Krajskému soudu v Brně osobně doručeno téhož dne, stěžovatel opakovaně podal kasační stížnost proti shora citovanému usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2005, č. j. 56 Az 99/2004-27, s odůvodněním, že s rozhodnutím krajského soudu nesouhlasí, do Vietnamu se nemůže navrátit, neboť má strach z pronásledování pro nesouhlas s komunistickým režimem v rodné zemi a z důvodu, že požádal o udělení azylu v České republice, a navíc má manželku, která je občankou ČR. Stěžovatel navrhuje zrušení rozhodnutí krajského soudu a vrácení věci k dalšímu řízení a současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud o téže věci již rozhodl, nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout. Za této procesní situace pozbylo na významu rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

K odmítnutí kasační stížnosti by bylo nutno přistoupit i z toho důvodu, že kasační stížnost byla podána po uplynutí dvou týdnů po doručení rozhodnutí krajského soudu (§ 46 odst. 1 písm. b/ ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. prosince 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu