č. j. 6 Azs 422/2005-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: H. P . , zastoupena JUDr. Jitkou Šmídovou, advokátkou, se sídlem Koněvova 150, Praha 3, adresa pro doručování: Bezová 1658, Praha 4-Braník, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 24 Az 84/2004-30 ze dne 13. 1. 2005,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené advokátce JUDr. Jitce Šmídové s e u r č u j e odměna za zastupování v částce 2150 Kč, odměna bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala kasační stížnost proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 2. 2004, č. j. OAM-248/VL-10-17-2004, kterým nebyl žalobkyni udělen azyl a současně bylo rozhodnuto, že se na žalobkyni nevztahuje překážka vycestování podle zákona o azylu (č. 325/1999 Sb.).

Dne 7. 3. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání ze dne 1. 3. 2006, jímž žalobkyně bere tuto kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzala-li tedy žalobkyně zpět svůj návrh, jímž je v tomto případě kasační stížnost, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobkyni byla pro řízení o kasační stížnosti soudem ustanovena zástupkyně, advokátka JUDr. Jitka Šmídová; ze soudního spisu plyne, že ve věci učinila dva úkony právní služby, a to převzetí zastoupení a písemné podání soudu týkající se věci samé (doplnění kasační stížnosti), proto jí náleží odměna ve výši 2000 Kč (§ 11 odst. 1 písm. b/, d/, § 9 odst. 3 písm. f/, § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif); paušální částka náhrady hotových výdajů na dva úkony právní služby činí celkem 150 Kč, úhrnem náleží právní zástupkyni odměna 2150 Kč, která bude k jejím rukám vyplacena ve lhůtě stanovené usnesením výrokem sub. III.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. března 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu