č. j. 6 Azs 420/2004-39

US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: V.L. , zastoupen JUDr. Milošem Vorlem, advokátem, se sídlem Moskevská 637/16, Liberec, proti žalované mu: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 7. 2003, č. j. OAM-4541/VL-10-VL02-2002, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, ze dne 5. 5. 2004, č. j. 59 Az 445/2003-24,

takto:

I. Řízení s e za s t a v u je .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

III. JUDr. Miloši Vorlovi, advokátovi, se sídlem Moskevská 637/16, Liberec, s e př i z ná v á odměna za zastupování žalobce ve výši 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O důvo dně ní :

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 7. 2003, č. j. OAM-4541/VL-10-VL02-2002, ve věci udělení azylu, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu.

Dne 21. 12. 2004 bylo Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, doručeno zpětvzetí kasační stížnosti v plném rozsahu. Uvádí v něm, že žádá o zastavení soudního řízení a stáhnutí kasační stížnosti. (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Odměna zástupci stěžovatele, který byl ustanoven stěžovateli k jeho žádosti usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, ze dne 27. 9. 2004, č. j. 59 Az 445/2003-34, byla stanovena za jeden úkon právní služby na základě § 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve výši 1000 Kč. Výše hotových výdajů byla stanovena podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu za jeden úkon právní služby ve výši 75 Kč.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. ledna 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu