č. j. 6 Azs 41/2007-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: O. I . , zastoupen JUDr. Alexandrem Belicou, advokátem, se sídlem Smetanovo nám. 7, Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 8. 2006, č. j. 65 Az 140/2005-19,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, JUDr. Alexandru Belicovi, se odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 65 Az 140/2005-19 ze dne 14. 8. 2006, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 5. 2005, č. j. OAM-762/VL-20-12-2005, jímž stěžovateli nebyl udělen azyl a nebyly na něj vztaženy ani překážky vycestování.

Kasační stížnost byla podána dne 2. 10. 2006. Dne 20. 4. 2007 byl pak Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis, z něhož vyplývá vůle stěžovatele vzít kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Usnesením ze dne 20. 12. 2006, č. j. 65 Az 140/2005-36, ustanovil Krajský soud v Brně zástupcem stěžovatele JUDr. Alexandra Belicu, advokáta. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud nezjistil ze spisu žádný úkon právní služby ve smyslu ustanovení

§ 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, který by ve věci učinil, odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů nepřiznal (nahlížení do spisu nelze za takový úkon považovat).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu