č. j. 6 Azs 407/2004-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce V. L . , zastoupeného Mgr. Marcelou Valtrovou, advokátkou, se sídlem Černošice, Školní 1238, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 6 Az 85/2003-21 ze dne 25. 5. 2004,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozhodl dne 25. 5. 2004 rozsudkem č. j. 6 Az 85/2003-21 o zamítnutí žaloby, kterou podal žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2002, č. j. OAM-9796/VL-07-P16-2001, o zastavení řízení o udělení azylu.

Rozsudek Městského soudu v Praze stěžovatel napadl kasační stížností podanou dne 2. 7. 2004. Poté, kdy byla kasační stížnost předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, bylo Městskému soudu v Praze dne 5. 1. 2005 doručeno stěžovatelovo podání, z jehož obsahu nepochybně vyplývá, že stěžovatel bere podanou kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Toto podání bylo postoupeno Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), za použití § 120 s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzal-li tedy stěžovatel svoji kasační stížnost, jež je v daném případě návrhem, zpět, soud řízení zastavil. s. ř. s.; v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. ledna 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu