č. j. 6 Azs 401/2005-90

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobkyně: N. G . , zastoupena opatrovníkem Mgr. J. K., justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 1. 2005, č. j. 28 Az 34/2004-56,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Hradci Králové v zákonné lhůtě se žalovaný (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým bylo rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 2. 2004, č. j. OAM-5267/VL-10-K04-2003, zrušeno a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

Krajský soud v Hradci Králové po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 8. 6. 2006, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 14. 6. 2006, vzal stěžovatel svůj návrh výslovně zpět a požádal o zastavení řízení. Návrh odůvodnil tím, že stěžovatel jako správní orgán dne 7. 4. 2005 rozhodl o zastavení řízení o udělení azylu žalobkyni podle ustanovení § 25 písm. a) zákona o azylu, a to na základě podání žalobkyně, kterým vzala svoji žádost o azyl zpět. Nejvyšší správní soud proto řízení zastavil v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu