6 Azs 40/2015-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: Y. B., zastoupeného Mgr. et Mgr. Janem Jungem, advokátem, se sídlem Vladislavova 16, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalované č. j. MV-53459-3/SO/sen-2012 ze dne 27. listopadu 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni č. j. 57 A 7/2015-26 ze dne 4. února 2015,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce a návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se odmítají.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti a o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti v celkové výši 6 000 Kč, který bude k rukám jeho právního zástupce Mgr. et Mgr. Jana Junga, advokáta, se sídlem Praha 1, Vladislavova 16, vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 27. února 2015 prostřednictvím Krajského soudu v Plzni (dále jen krajský soud ) doručena blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ), spojená s návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, ze dne 17. února 2015, téhož dne podaná k poštovní přepravě ke krajskému soudu, proti usnesení krajského soudu č. j. 57 A 7/2015-26 ze dne 4. února 2015, jímž byla pro opožděnost odmítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo-stručně řečeno -rozhodnuto o neprodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu cizince za účelem podnikání.

Usnesením č. j.-7 ze dne 5. března 2015 Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby zaplatil soudní poplatky za kasační stížnost a za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti v celkové výši 6 000 Kč a aby v zákonné lhůtě jednoho měsíce (§ 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen s. ř. s. ) od doručení usnesení odstranil v usnesení vytčené vady.

Usnesení bylo stěžovateli prostřednictvím jeho tehdejšího právního zástupce doručeno 9. března 2015, jednoměsíční zákonná lhůta k odstranění vad kasační stížnosti a návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti uplynula marně ve čtvrtek 9. dubna 2015 (tj. o jeden měsíc později dnem, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty, dle § 40 odst. 2 s. ř. s.), aniž by stěžovatel-v souladu s poučením, jehož se mu dostalo -včas z vážných důvodů požádal o její prodloužení podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Soudní poplatky v celkové výši 6 000 Kč nicméně v kolcích zaplatil (č. l. 14). V průběhu lhůty, podáním doručeným 13. března 2015, tj. poté, co bylo platně a účinně doručeno usnesení č. j.-7 ze dne 5. března 2015 tehdejšímu právnímu zástupci stěžovatele, uvědomil Nejvyšší správní soud prostřednictvím svého nového právního zástupce o změně právního zastoupení (č. l. 10).

Teprve podáním ze dne 10. dubna 2015, prostřednictvím datové zprávy podané téhož dne, tj. po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty, stěžovatel kasační stížnost a návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti doplnil. Vzhledem k povaze lhůty (lhůta zákonná, oproti lhůtě soudcovské, jež může být kdykoli, i jen fakticky prodloužena) a k zákonem stanoveným podmínkám pro její prodloužení (jen z vážných důvodů a jen na včasnou žádost, tj. žádost podanou do uplynutí zákonné lhůty) již k tomuto opožděnému doplnění nelze přihlížet.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel v zákonné jednoměsíční lhůtě, prodloužitelné jen z vážných důvodů a jen na včasnou žádost stěžovatele nejdéle o další měsíc (§ 106 odst. 3 s. ř. s.), vady návrhu neodstranil, ač byl o možnosti požádat o prodloužení lhůty a o následku nesplnění výzvy poučen, nelze pro vady návrhu v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., kasační stížnost a návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti odmítl.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Podle § 10 odst. 3 poslední věty ve spojení s § 10 odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Soudní poplatek bude v zákonné lhůtě (§ 10a zákona o soudních poplatcích) vrácen na účet, jejž stěžovatel prostřednictvím svého právního zástupce Nejvyššímu správnímu soudu sdělí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. dubna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu