č. j. 6 Azs 373/2005-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci stěžovatelky: V. B . , a dalšího účastníka: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti stěžovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 62 Az 102/2004-17 ze dne 17. 2. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě v zákonné lhůtě se stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 15. 11. 2004, č. j. OAM-3135/VL-07-15-2004; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Po té, kdy stěžovatelce usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 7. 2005, č. j. 62 Az 102/2004-31, nebyl k její žádosti pro řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem advokát ustanoven, byla stěžovatelka usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 8. 2005, č. j. 62 Az 102/2004-38, vyzvána k odstranění vad podání tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování, uvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, uvede konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), uvede údaj o doručení napadeného rozsudku. K odstranění vad byla stěžovatelce stanovena lhůta jeden měsíc od doručení usnesení. Stěžovatelka byla řádně poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude její podání odmítnuto. Stěžovatelka na výzvu reagovala tak, že plnou moc advokáta nepředložila, toliko uvedla, že žádala o ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů, s rozsudkem soudu ve věci ze dne 17. 2. 2005, č. j. 62 Az 102/2004-17, nesouhlasí, a to z důvodů, které uvedla v podání ve věci kasační stížnosti ze dne 4. 4. 2005 pod bodem IV a V, a dále uvedla, že napadený rozsudek převzala na Krajském soudu v Ostravě 22. 3. 2005.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není zastoupena a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout. Za těchto okolností pozbylo na významu rozhodovat o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2005

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu