č. j. 6 Azs 372/2005-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: N. T . , zastoupena Mgr. Janem Lipavským, advokátem, se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 7. 2005, č. j. 36 Az 147/2004-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na úhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podala kasační stížnost, kterou napadla shora označený rozsudek krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 4. 2004, č. j. OAM-1098/VL-10-ZA08-2004; rozhodnutím žalovaného nebyl stěžovatelce udělen azyl, a to podle § 12 § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (dále jen zákon o azylu ), a rovněž bylo vysloveno, že se na stěžovatelku nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Dříve, než Nejvyšší správní soud mohl přezkoumat napadené rozhodnutí krajského soudu z důvodu námitek obsažených v kasační stížnosti, musel se zabývat splněním všech podmínek, za nichž je přezkum Nejvyšším správním soudem v meritu věci připuštěn. Jednou z takových okolností je především včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí Lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty, lhůta stanovená s. ř. s. počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek (§ 40 odst. 1, 2 s. ř. s.). Lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence (§ 40 odst. 4 s. ř. s.). Podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením lze provést písemně, ústně do protokolu popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona. Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen originál, jinak se k němu nepřihlíží.

V posuzované věci ze soudního spisu vyplývá, že napadený rozsudek krajského soudu byl právnímu zástupci žalobkyně (zastupujícímu žalobkyni v řízení před krajským soudem) doručen 29. 8. 2005 (pondělí). Lhůta k podání kasační stížnosti uplynula dnem 12. 9. 2005 (pondělí); lhůta dvou týdnů totiž skončila dnem, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty-počátek lhůty je dán dnem doručení, lhůta skončí dva týdny poté, přičemž svým označením se dny musejí shodovat (pokud nejde o případy výjimek specifikovaných s. ř. s.). Stěžovatelka (její právní zástupce) však podal kasační stížnost faxem dne 13. 9. 2005 (úterý), tímto dnem je rovněž kasační stížnost datována; skutečnost, že toto faxové podání bylo posléze doplněno originálem kasační stížnosti nemůže nic změnit na skutečnosti, že kasační stížnost byla podána opožděně. Proto již nebylo třeba se zabývat okolnostmi, za nichž bylo faxové podání, které není kvalifikovanou podobou úkonu disponujícího řízením, potvrzeno, neboť přes tuto skutečnost již nemohlo dojít ke zhojení opožděného podání; ustanovení § 106 odst. 2 poslední věta totiž stanoví, že zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne usnesením návrh, byl-li podán opožděně; Nejvyšší správní soud proto podle cit. ustanovení ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. června 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu