6 Azs 36/2008-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Karla Šimky a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobkyně: T. D. N., zastoupená opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2002, č. j. OAM-2609/AŘ-2001, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. 1. 2008, č. j. 48 Az 38/2007-7,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) svou kasační stížností napadá výše označené usnesení Krajského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta její žaloba proti výše označenému rozhodnutí žalovaného, jímž žalovaný potvrdil rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zahájení řízení o udělení azylu a zamítl rozklad stěžovatelky proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadené usnesení krajského soudu bylo stěžovatelce doručeno dne 29. 1. 2008. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost byla stěžovatelkou podána dne 5. 2. 2008 Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka nebyla při podání kasační stížnosti zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), krajský soud stěžovatelku usnesením ze dne 5. 2. 2008, č. j. 48 Az 38/2007-18, vyzval, aby předložila ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi, nebo požádala o jeho ustanovení. Toto usnesení nebylo lze stěžovatelce doručit, neboť nebylo možné zjistit její skutečný pobyt. Proto jí byl ustanoven podle § 29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. opatrovník. Tomu bylo usnesení doručeno 19. 3. 2008. Na toto usnesení však ani stěžovatelka, ani ustanovený opatrovník, do dnešního data nereagovali.

Stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen s. ř. s. ), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Praze vyzval stěžovatelku k doplnění kasační stížnosti dne 5. 2. 2008, usnesení bylo doručeno jejímu opatrovníkovi dne 19. 3. 2008. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 20. 3. 2008. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.) Lhůta měla tedy končit dne 21. 4. 2008. Stěžovatelka do tohoto data kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnila, tedy nepředložila plnou moc zvoleného advokáta, ani nepožádala o jeho ustanovení.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti-nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. července 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu