č. j. 6 Azs 356/2005-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: N. T . , zastoupena JUDr. Barborou Kašparovou, advokátkou, se sídlem Liberec 4, Revoluční 123/17, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 55 Az 146/2004-37 ze dne 31. 5. 2005,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně rozhodl dne 31. 5. 2005 rozsudkem č. j. 55 Az 146/2004-37 o zamítnutí žaloby, kterou podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-1150/VL-19-ZA08-2004 ze dne 14. 5. 2004, jímž jí nebyl udělen azyl.

Rozsudek Krajského soudu v Brně stěžovatelka napadla kasační stížností dne 9. 8. 2005. Poté, kdy byla kasační stížnost předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, bylo u něj dne 15. 12. 2005 učiněno podání, z jehož obsahu nepochybně vyplývá, že stěžovatelka bere svoji kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzala-li tedy stěžovatelka svůj návrh, kterým je v tomto případě kasační stížnost, zpět, soud podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., neboť v případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. prosince 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu