č. j. 6 Azs 351/2005-133

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: V. B . , zastoupena opatrovnicí B. S., vedoucí kanceláře Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 3. 2005, č. j. 55 Az 104/2004-90,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Brně byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 10. 2003, č. j. OAM-5339/VL-20-12-2003, zamítnuta, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozsudku Krajského soudu v Brně, který byl dne 31. 5. 2005 doručen ustanovené opatrovnici žalobkyně a jež si žalobkyně osobně vyzvedla u krajského soudu dne 2. 6. 2005, kasační stížnost, která byla stěžovatelkou podána osobně u Krajského soudu v Brně dne 3. 6. 2005 (kasační stížnost tedy byla podána v zákonné lhůtě). Současně stěžovatelka, která nebyla zastoupena advokátem, požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení před Nejvyšším správním soudem a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Jak vyplývá ze soudního spisu kasační stížností napadený rozsudek byl stěžovatelce doručován na poslední adresu pobytu: P. s. Z., P. 381, Z. Zásilka byla vrácena soudu s údajem doručující pošty ze dne 26. 4. 2005, že adresátka se odstěhovala bez udání adresy. K žádosti soudu bylo evidenčním odborem Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie sděleno, že poslední adresa stěžovatelky je P. s. Z. a jiná adresa pobytu není známa. Krajský soud v Brně proto stěžovatelce usnesením ze dne 11. 5. 2005, č. j. 55 Az 104/2004-100, ustanovil opatrovnici paní B. S., vedoucí kanceláře Krajského soudu v Brně, jíž byl rozsudek dne 31. 5. 2005 doručen, a následně si rozsudek stěžovatelka osobně vyzvedla u krajského soudu 2. 6. 2005 a současně sdělila, že se zdržuje v P. s. Z., jak je uvedeno v úředním záznamu ze dne 2. 6. 2005. Krajský soud se snažil ke zjištění majetkových poměrů stěžovatelky doručit přípis a příslušný formulář (vzor 060 o. s. ř.). Zásilka doručovaná na adresu uvedenou stěžovatelkou v kasační stížnosti: u pana J. V., V D. 79/9, P. 6, byla dne 10. 6. 2005 soudu vrácena zpět s údajem doručující pošty z 9. 6. 2005, že se adresátka odstěhovala bez udání adresy. Následně byla zásilka v uvedené věci doručována na adresu posledního pobytu: P. s. Z., a rovněž tato byla dne 16. 6. 2005 soudu vrácena zpět s údajem doručující pošty z 15. 6. 2005, že se adresátka odstěhovala bez udání adresy. Krajský soud rovněž požádal přípisem ze dne 6. 6. 2005, adresovaném P. s. Z., zda se žadatelka o azyl (stěžovatelka) v pobytovém středisku zdržovala ve dnech 26. 4. 2005 až 31. 5. 2005, či zda středisko svévolně opustila nebo jí opuštění bylo povoleno. Přípisem ze dne 9. 6. 2005, doručeným krajskému soudu 13. 6. 2005, bylo sděleno, že žadatelka o azyl byla od 22. 4. 2005 do 22. 5. 2005 na dlouhodobém opuštění na adrese: J. V., V D. 79/9, P. 6, a dne 3. 6. 2005 jí bylo ukončeno azylové řízení a předány cestovní doklady.

Za poslední projev stěžovatelky vůči soudu je tak potřeba považovat výše zmíněné podání ze dne 3. 6. 2005 ve věci kasační stížnosti. Krajskému soudu se přes šetření nepodařilo zjistit nynější pobyt stěžovatelky, a proto jí byla ustanovena usnesením ze dne 28. 6. 2005, č. j. 55 Az 104/2004-128, v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 64 s. ř. s., pro zastupování v řízení o kasační stížnosti opatrovnice, a to vedoucí kanceláře Krajského soudu v Brně paní B. S. Ustanovené opatrovnici bylo v souladu s platnou právní úpravou doručováno i usnesení krajského soudu ze dne 24. 8. 2005, č. j. 55 Az 104/2004-129, jímž byl zamítnut návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) ve spojení s ustanovením § 33 zákona o azylu řízení zastavit, neboť nelze zjistit místo pobytu stěžovatelky a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Za takový zvláštní zákon je v daném případě nutno považovat zákon o azylu. Podle § 33 zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (v daném případě stěžovatelky) a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci.

Za této procesní situace pozbylo na významu rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu