č. j. 6 Azs 347/2004-66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: S. K. (dříve S.), zastoupena JUDr. Stanislavem Krejčím, advokátem, se sídlem Brno, Bzenecká 5, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 3. 2004, č. j. 56 Az 115/2003-35,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému advokátu JUDr. Stanislavu Krejčímu, se sídlem Brno, Bzenecká 5, s e odměna za zastupování žalobkyně v řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 29. 9. 2003, č. j. OAM-1104/LE-L11-PA03-2003, rozhodl tak, že žalobkyninu (dále jen stěžovatelka ) žádost o azyl zamítl jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který ji rozsudkem blíže označeným v záhlaví zamítl. V tomto rozsudku dále rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelka domáhala zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu a současně navrhla, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek ve smyslu § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

Dne 18. 1. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti v plném rozsahu.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Ustanovenému zástupci stěžovatelky nebyla odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti přiznána, neboť přes výzvu soudu nespecifikoval, jaké úkony právního zastoupení v řízení učinil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. ledna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu