6 Azs 342/2017-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudce JUDr. Petra Průchy a soudkyně Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobce: O. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. dubna 2017, č. j. OAM-407/ZA-ZA14-ZA16-PD1-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. října 2017, č. j. 1 Az 37/2017-23,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaný zastavil řízení o prodloužení doplňkové ochrany stěžovatele podle § 25 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Stěžovatel společně s kasační stížností požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Za účelem rozhodnutí o této žádosti jej Nejvyšší správní soud dne 25. října 2017 vyzval k doložení osobních, majetkových a výdělkových poměrů.

[3] Dne 27. října 2017 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání, jímž vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, řízení o kasační stížnosti zastavil.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 větu první soudního řádu správního ve spojení s § 120 tohoto zákona, podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2017

JUDr. Tomáš Langášek předseda senátu