č. j. 6 Azs 332/2005-52

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: Y. H. , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 4. 2005, č. j. 56 Az 133/2004-23,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti

O důvo dně ní :

V záhlaví blíže označeným rozsudkem Krajského soudu v Brně byla zamítnuta žaloba žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 10. 2004, č. j. OAM-2968/VL-20-08-2004, kterým byla stěžovatelčina žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka kasační stížnost, přičemž zároveň podala návrh na ustanovení právního zástupce soudem, protože nemá finanční prostředky k tomu, aby si jej mohla zajistit sama. Podáním ze dne 25. 5. 2005 vyzval Krajský soud v Brně stěžovatelku, aby soudu předložila řádně vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Zároveň byla vyzvána, aby objasnila, jakým způsobem a v jaké výši si hradí ubytování, a rovněž byla poučena o možných následcích případného nedoložení těchto skutečností. Na tuto výzvu stěžovatelka ve stanovené lhůtě nereagovala, a proto Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27. 6. 2005, č. j. 56 Az 133/2004-47, rozhodl, že stěžovatelce zástupce neustanovuje. Stěžovatelka byla z toho důvodu současně vyzvána, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení doložila soudu své zastoupení advokátem, jehož si zvolila k zastupování své osoby v řízení o kasační stížnosti. Zároveň byla poučena, že v opačném případě bude kasační stížnost odmítnuta. Na tuto výzvu stěžovatelka ve stanované lhůtě nezareagovala a plnou moc k zastupování své osoby soudu nedoložila.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní /dále jen s. ř. s. /). Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelkou přes výzvu soudu splněna.

Nedostatek zastoupení stěžovatelky advokátem v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu