6 Azs 323/2017-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: N. T. H., zastoupena Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, 110 00 Praha 1, proti žalovaným: 1) Ministerstvo zahraničních věcí, se sídlem Loretánské nám. č. 5, 118 00 Praha 1, 2) Velvyslanectví České republiky v Hanoji, se sídlem Chu Vaan An 13, Hanoi, Vietnamská socialistická republika, týkající se žaloby na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného 1) a žalovaného 2), v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2017, č. j. 8 A 76/2017-34,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 26. 9. 2017, č. j. 8 A 76/2017-34, zastavil Městský soud v Praze (dále jen městský soud ) řízení o žalobě proti žalovanému 1), neboť v tomto rozsahu žalobkyně vzala svou žalobu zpět.

[2] Proti uvedenému usnesení městského soudu podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) dne 4. 10. 2017 blanketní kasační stížnost. Následně podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 11. 2017, vzala stěžovatelka svou kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

[3] Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského (městského) soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

[4] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. listopadu 2017

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu