č. j. 6 Azs 31/2004-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci stěžovatelky: M . D., zastoupena Mgr. Janem Pravdou, advokátem, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, Řevnice, adresa pro doručování: Sokolovská 22, Praha 8, a dalšího účastníka: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti stěžovatelky proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 10. 2003, č. j. 24 Az 1021/2003-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20. 2. 2003, č. j. OAM-478/VL-19-04-2003, zamítnuta; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podala stěžovatelka proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který byl doručen dne 28. 11. 2003 S. o. z. s. e., se sídlem M. 16, B., jež bylo ustanoveno opatrovníkem žalobkyně pro řízení o žalobě před Krajským soudem v Ostravě usnesením č. j. 24 Az 1021/2003-24 ze dne 25. 11. 2003, kasační stížnost, která byla stěžovatelkou podána k poštovní přepravě dne 16. 12. 2003 a doručena Krajskému soudu v Ostravě dne 18. 12. 2003 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná). Na tom nic nemění skutečnost, že si stěžovatelka vyzvedla osobně u Krajského soudu v Ostravě tento kasační stížností napadený rozsudek až dne 4. 12. 2003 a tento den považuje za den doručení.

Stěžovatelka byla řádně poučena, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení rozsudku ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Stěžovatelka však podala kasační stížnost až dne 16. 12. 2003, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 12. 12. 2003.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu