č. j. 6 Azs 3/2007-82

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobce: A. A . , zastoupen JUDr. Petrem Práglem, advokátem, se sídlem Dlouhá 5, Ústí nad Labem, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 9. 2006, č. j. 14 Az 474/2003-55,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna ustanoveného zástupce žalobce, advokáta JUDr. Petra Prágla, s e u r č u j e částkou 2400 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60-ti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozsudkem blíže označeným v záhlaví byla ve výroku I. zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 9. 2003, č. j. OAM-14162/CU-02-ZA04-2001, jímž nebyl stěžovateli udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).Ve výroku II. bylo napadené rozhodnutí zrušeno v té části výroku, jímž nebyla na stěžovatele vztažena překážka vycestování podle § 91 téhož zákona, a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Ve výroku III. bylo rozhodnuto o nákladech řízení, a to tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu v rozsahu výroku I., přičemž uplatnil kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

Dne 14. 2. 2007 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno stěžovatelovo zpětvzetí kasační stížnosti.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 11. 2006, č. j. 14 Az 474/2003-73, zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.). Ustanovenému advokátu náleží v souladu s § 11 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen advokátní tarif ) odměna za písemné podání soudu týkající se věci samé (doplnění kasační stížnosti) ve výši 2100 Kč a dále náhrada hotových výdajů ve výši paušální částky 300 Kč za jeden úkon podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, celkem tedy 2400 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. února 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu