č. j. 6 Azs 299/2004-63

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobců a) C. B . , b) ne zl. M.-od M . , c) nezl. U. B . , všichni zastoupeni Mgr. Zbyňkem Babíkem, advokátem, se sídlem Kozí 4, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 2. 2004, č. j. 55 Az 476/2003-29,

takto:

I. Řízení s e za s t a v u je .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému advokátu Mgr. Zbyňku Babíkovi, se sídlem v Brně, Kozí 4, s e př i z ná v á odměna za zastupování žalobců ve výši 2625 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60-dnů od právní moci tohoto usnesení.

O důvo dně ní :

Žalovaný rozhodnutím ze dne 9. 12. 2002, č. j. OAM-1756/AŘ-2002, rozhodl tak, že zamítl rozklad a potvrdil rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, kterým žalobcům (dále jen stěžovatelé ) nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a nebyla na ně vztažena překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podali stěžovatelé žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který ji rozsudkem blíže označeným v záhlaví zamítl. V tomto rozsudku dále rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatelé domáhali zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu a současně navrhli, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek ve smyslu § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále s. ř. s. ).

Dne 17. 1. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti jménem všech stěžovatelů v plném rozsahu.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odměna právnímu zástupci stěžovatelů, který jim byl ustanoven k jejich žádosti Krajským soudem v Brně, byla stanovena za jeden úkon právní služby spočívající v doplnění kasační stížnosti tří klientů na základě § 12 odst. 4, § 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve výši 1000 Kč (snížených o 20 %) za každou zastupovanou osobu. Výše hotových výdajů byla stanovena podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu taktéž za jeden úkon právní služby ve výši po 75 Kč, celkem tedy 2625 Kč.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. února 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu