č. j. 6 Azs 296/2004-73

US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: nezl. A. B . , zastoupen zákonnou zástupkyní-matkou: C. B., právně zastoupen Mgr. Alenou Kružíkovou, advokátkou, se sídlem Brno, Příkop 2a, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 3. 2004, č. j. 55 Az 477/2003-41,

takto:

I. Řízení s e za s t a v u je .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovené advokátce Mgr. Aleně Kružíkové, se sídlem Brno, Příkop 2a, s e urč u je odměna za zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti v částce 1075 Kč; odměna bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O důvo dně ní :

Žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 12. 2002, č. j. OAM-3735/VL-01-P17-2002, rozhodl tak, že žalobci (dále jen stěžovatel ) nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a nebyla na něho vztažena překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel prostřednictvím své zákonné zástupkyně žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který ji rozsudkem blíže označeným v záhlaví zamítl. V tomto rozsudku dále rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhal zrušení uvedeného rozsudku krajského soudu a současně navrhl, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek ve smyslu § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

Dne 17. 1. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti v plném rozsahu.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo z části zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Ustanovené zástupkyni stěžovatele byla přiznána odměna za zastupování za jeden úkon právní služby (písemné podání soudu týkající se věci samé) na základě § 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve výši 1000 Kč. Výše hotových výdajů byla stanovena podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu taktéž za jeden úkon právní služby ve výši 75 Kč.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. ledna 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu