6 Azs 29/2012-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Ch. O., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 5. 2011, č. j. OAM-128/ZA-06-ZA12-2010, ve věci udělení mezinárodní ochrany, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2012, č. j. 61 Az 10/2011-29,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž stěžovateli nebyla udělena mezinárodní ochrana podle §§ 12, 13, 14, 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).

Podáním ze dne 30. 7. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 31. 7. 2012, vzal stěžovatel svůj návrh v celém rozsahu zpět. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen s. ř. s. ), za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2012

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu