č. j. 6 Azs 29/2007-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobkyně: T. G . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 65 Az 143/2005-23 ze dne 18. 8. 2006,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 65 Az 143/2005-23 ze dne 18. 8. 2006, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 5. 2005, č. j. OAM-705/VL-20-11-2005, jímž stěžovatelce nebyl udělen azyl a nebyly na ni vztaženy ani překážky vycestování.

Kasační stížnost byla podána dne 31. 8. 2006. Dne 30. 4. 2007 byl pak Nejvyššímu správnímu soudu doručen přípis, z něhož vyplývá vůle stěžovatelky vzít kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzala-li tedy stěžovatelka svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. května 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu