č. j. 6 Azs 28/2007-76

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové, JUDr. Ludmily Valentové a Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce v právní věci žalobkyně: nezl. R. B . , právně zastoupena JUDr. Milanem Hulíkem, advokátem, se sídlem Bolzanova 1, Praha 1, proti žalované mu: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 12. 2006, č. j. 56 Az 164/2006-48,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

O důvo dně ní :

Rozhodnutím žalovaného ze dne 9. 5. 2006, č. j. OAM-481/VL-10-ZA04-2006, byla žádost o azyl žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelčina zákonná zástupkyně jejím jménem žalobu ke Krajskému soudu v Brně, který rozhodl v záhlaví blíže označeným usnesením tak, že žalobu odmítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Usnesení bylo stěžovatelčině zákonné zástupkyni doručeno dne 15. 12. 2006.

Proti usnesení krajského soudu podala stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce dne 10. 1. 2007 kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je však podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence.

Z výše uvedeného je zřejmé, že tato kasační stížnost byla podána opožděně, neboť posledním dnem, kdy bylo možno kasační stížnost podat bylo 29. 12. 2006.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu