č. j. 6 Azs 28/2006-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: A . O., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 61 Az 155/2004-22 ze dne 4. 8. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 10. 8. 2004, č. j. OAM-2480/VL-07-06-2004, zamítnuta, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který jí byl doručen dne 13. 9. 2005, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelkou podána osobně u krajského soudu dne 20. 9. 2005.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 11. 2005, č. j. 61 Az 155/2004-34, byla stěžovatelka vyzvána, aby si ve lhůtě 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení zvolila pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů, a to po té, kdy byl tímto usnesením zamítnut její návrh na ustanovení zástupce z důvodu, že stěžovatelka k výzvě soudu neprokázala své majetkové a sociální poměry, tedy to, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, což je jedním z předpokladů pro ustanovení zástupce z řad advokátů účastníku řízení. Stěžovatelka byla řádně poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude její podání odmítnuto.

Usnesení bylo stěžovatelce doručováno na adresu uvedenou v kasační stížnosti: u pana V., B. 2340/9, P. 5. Jak vyplývá z poštovní relace, tato písemnost byla na základě předchozí výzvy uložena na poště dne 7. 12. 2005, a protože si ji adresát nevyzvedl, považuje se den 10.

12. 2005 za den doručení (bylo postupováno v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, podle kterého nebyl-li adresát písemnosti zastižen, ačkoli se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.). Ve stanovené lhůtě, a ani později, stěžovatelka na uvedenou výzvu nereagovala.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není zastoupena a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout. Za těchto okolností pozbylo na významu rozhodovat o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. února 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu