č. j. 6 Azs 275/2005-72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: V. S . , zastoupena JUDr. Milošem Macků, advokátem, se sídlem Mahenova 13, Blansko, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 12. 2004, č. j. 36 Az 950/2003-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně, advokátu JUDr. Miloši Macků, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti v částce 1075 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Brně se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení shora označeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byla odmítnuta její žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 10. 12. 2003, č. j. OAM-703/VL-11-ZA07-2003; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Krajský soud v Brně po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 21. 4. 2006, které bylo doručeno Krajskému soudu v Brně 24. 4. 2004 a prostřednictvím tohoto soudu postoupeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 5. 2006, vzala stěžovatelka svůj návrh zpět v celém rozsahu, včetně návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a požádala o zastavení řízení, což odůvodnila rodinnými a zdravotními důvody s tím, že se chce vrátit domů. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení zastavil v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.). (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovatelce byl usnesením Krajského soudu v Brně č. j. 36 Az 950/2003-47 ze dne 12. 4. 2005 pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud přiznal advokátu JUDr. Miloši Macků odměnu ve výši 1075 Kč (jeden úkon právní služby po 1000 Kč spočívající v podání ve věci doplnění kasační stížnosti podle § 11 odst. 1 písm. d/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, a jeden režijní paušál po 75 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky). Odměna za účtovaný úkon spočívající v převzetí zastoupení a studium spisu nebyla ustanovenému zástupci přiznána. Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) shora citované vyhlášky by odměna za převzetí a přípravu zastoupení náležela za splnění podmínky, že se uskutečnila první porada s klientem, přičemž uskutečnění této porady ustanovený advokát netvrdí. Další požadovanou odměnu za studium spisu a dále náhradu za cestovné na trase Blansko-Brno a zpět vlastním automobilem soud nepřiznal. Nejvyšší správní soud v této souvislosti poznamenává, že studium spisu nelze považovat za úkon, za který by byla ustanoveným zástupcům obecně přiznávána odměna. Opačný případ nastává, pokud doplnění kasační stížnosti opodstatněně reagovalo na skutečnosti zjištěné studiem spisu, s nimiž se jinak mohl ustanovený advokát pro důsledné hájení práv a zájmů stěžovatele seznámit pouze problematicky. V daném případě soud důvodnost studia spisu s ohledem na skutečnost, že se jednalo o odmítnutí žaloby podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neuznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. května 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu