č. j. 6 Azs 261/2006-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: O. S . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 2. 2006, č. j. OAM-112/VL-20-12-2006, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 8. 2006, č. j. 62 Az 7/2006-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Dne 14. 8. 2006 zamítl Krajský soud v Ostravě (dále jen krajský soud ) v záhlaví specifikovaných rozsudkem žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 2. 2006, č. j. OAM-112/VL-20-12-2006, kterým byla zamítnuta jako zjevně nedůvodná žádost žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) o udělení azylu v České republice podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o azylu).

Proti uvedenému rozsudku podala stěžovatelka kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Absence takového právního zastoupení je nedostatek podmínky řízení o kasační stížnosti, pro který, bude-li neodstranitelný nebo nebude-li přes výzvu soudu odstraněn, a nelze-li proto v řízení pokračovat, soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne.

Protože stěžovatelka podmínku zastoupení advokátem nesplňovala, vyzval ji krajský soud usnesením ze dne 17. 10. 2006, č. j. 62 Az 11/2005-27, aby doplnila kasační stížnost tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc k zastupování, a uvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá. Krajský soud rovněž poučil stěžovatelku o možnosti ustanovení advokáta soudem při splnění zákonem stanovených předpokladů. S ohledem na její nečinnost, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku přípisem ze dne 11. 1. 2006, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení této výzvy zdejšímu soudu doložila plnou moc udělenou zvolenému advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a poučil ji, že v opačném případě bude její kasační stížnost odmítnuta. Na výzvu soudu, která jí byla doručena dne 16. 1. 2007, stěžovatelka ve stanovené lhůtě nereagovala.

Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. pro nedostatek povinného zastoupení advokátem odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. ledna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu