č. j. 6 Azs 254/2005-100

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobců: a) L. A . , zastoupena JUDr. Pěvou Skýbovou, advokátkou, se sídlem nám. 28. října 17, Brno, b) nezl. S. S . , zastoupen žalobkyní ad a) jako zákonnou zástupkyní, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců i žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 1. 3. 2005, č. j. 55 Az 39/2004-46,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobkyně ad a), advokátce JUDr. Pěvě Skýbové, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování žalobkyně v řízení o kasační stížnosti ve výši 2558,50 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60-ti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozsudkem blíže označeným v záhlaví byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 1. 2004, č. j. OAM-6185/VL-18-ZA08-2003, v rozsahu výroku o neudělení azylu podle § 12 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a zároveň bylo toto rozhodnutí zrušeno v rozsahu výroku, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu, proto byla věc v této části vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozsudku podala včas kasační stížnost žalobkyně ad a), a to i jménem svého nezletilého syna, přičemž uplatnila důvody podle § 103 odst. 1 písm. a), b), d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Kasační stížnost podal rovněž žalovaný, také v zákonem stanovené lhůtě.

Dne 8. 3. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti žalobkyní ad a), která současně soudu sdělila svůj záměr vrátit se i s manželem a nezletilým synem do země původu.

Dne 21. 3. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno zpětvzetí kasační stížnosti žalovaným, který rovněž poukázal na stěžovatelčin výše uvedený záměr.

Podle § 37 odst. 4 ve spojení s § 120 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož Nejvyšší správní soud ve věci dosud nerozhodl, řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při zastavení řízení žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odměna právní zástupkyni stěžovatelky ad a), která jí byla ustanovena usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23. 5. 2005, č. j. 55 Az 39/2004-82, byla stanovena za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a zpětvzetí kasační stížnosti) na základě § 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s § 7 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve výši 2000 Kč. Výše hotových výdajů byla stanovena podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu taktéž za dva úkony právní služby ve výši 150 Kč. Protože ustanovená advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen daň ), zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Částka daně, vypočtená podle § 37 písm. a) a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., činí 408,50 Kč. Ustanovené zástupkyni se tedy přiznávají náhrady nákladů v celkové výši 2558,50 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu