č. j. 6 Azs 251/2006-63

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: D .-O. M., zastoupen Mgr. Petrem Švadlenou, advokátem, se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 9. 2005, č. j. OAM-1279/VL-19-04-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Az 82/2005-24 ze dne 22. 2. 2006,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, Mgr. Petru Švadlenovi, s e př i z ná v á na odměně za zastupování a náhradě hotových výdajů včetně částky daně z přidané hodnoty částka ve výši 2856 Kč, která je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu.

O důvo dně ní :

Žalobce (dále jen stěžovatel ) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové č. j. 30 Az 82/2005-24 ze dne 22. 2. 2006, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-1279/VL-19-04-2005 ze dne 21. 9. 2005, jímž nebyl stěžovateli udělen azyl ve smyslu ustanovení § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen dne 17. 3. 2006. Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel dne 2. 5. 2006 kasační stížnost přímo u Nejvyššího správního soudu a ten ji dne 4. 5. 2006 zaslal Krajskému soudu v Hradci Králové k dalšímu postupu dle ustanovení § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). V kasační stížnosti požádal stěžovatel o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. Usnesením ze dne 11. 8. 2006, č. j. 30 Az 82/2005-46, byl stěžovateli ustanoven zástupcem Mgr. Petr Švadlena, advokát, se sídlem v Hradci Králové, Velké nám. 135/19. Dne 14. 9. 2006 bylo krajskému soudu doručeno doplnění kasační stížnosti právním zástupcem stěžovatele, a to tak, že kasační stížnost je podávána z důvodu nezákonnosti, vad řízení a zmatečnosti řízení před soudem, tedy z důvodů dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b) a c) s. ř. s.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), nicméně kasační stížnost nepodal včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje, přičemž zmeškání lhůty nelze prominout. Napadený rozsudek krajského soudu obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, jakož i o místu, kde je třeba kasační stížnost podat.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle ustanovení § 40 odst. 3 s. ř. s., připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle ustanovení § 40 odst. 4 téhož zákona je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadený rozsudek byl stěžovateli doručen v pátek 17. 3. 2006. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti tedy počala běžet v sobotu 18. 3. 2006 a skončila v pátek 31. 3. 2006. Stěžovatel tedy kasační stížnost podal až drahně po uplynutí zákonné lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděně podanou, aniž by se mohl zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti-nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát Mgr. Petr Švadlena. Tomu Nejvyšší správní soud přiznal podle § 35 odst. 8 s. ř. s. na základě skutečností zřejmých ze spisu odměnu ve výši 2856 Kč včetně DPH za jeden úkon právní služby spočívající v písemném podání soudu ve věci samé podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění účinném ke dni provedení úkonu, společně s paušální náhradou hotových výdajů podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Pro zaplacení této částky soud stanovil přiměřenou lhůtu. Ustanovený zástupce Nejvyššímu správnímu soudu sice sdělil, že ve věci požaduje odměnu i za úkon ustanovení zástupce včetně studia spisu , ohledně tohoto uplatněného úkonu právní služby však Nejvyšší správní soud plně odkazuje na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 6. 2002, č. j. 6 A 722/2000-35, dle kterého mimosmluvní odměna dle § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb. náleží pouze tehdy, pokud po doručení usnesení soudu o ustanovení zástupcem se uskutečnila první porada s klientem. Tuto poradu však ustanovený zástupce ani netvrdil, ani jinak neprokázal. Studium spisu navíc není zahrnuto v ustanovení § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb. jako úkon právní služby, za který by příslušela ustanovenému zástupci odměna.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu