č. j. 6 Azs 25/2006-79

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: A. E . , zastoupena JUDr. Ivanem Salačem, advokátem, se sídlem Sudoměřská 47, Praha 3, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 2. 2005, č. j. 65 Az 21/2004-21,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 10. 2004, č. j. OAM-2819/VL-07-08-2004; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podáním ze dne 4. 7. 2006, které bylo postoupeno Krajským soudem v Ostravě Nejvyššímu správnímu soudu dne 7. 7. 2006, vzala stěžovatelka svůj návrh v plném rozsahu zpět a požádala o zastavení řízení. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení zastavil v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.). Za této procesní situace pozbylo na významu rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. července 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu