č. j. 6 Azs 232/2006-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců Mgr. et Bc. et Ing. Radovana Havelce, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci žalobce: S. P . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 8. 2005, č. j. OAM-1324/VL-20-HA08-2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 3. 2006, č. j. 59 Az 105/2005-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 59 Az 105/2005-28 ze dne 20. 3. 2006, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-1324/VL-20-HA08-2005 ze dne 22. 8. 2005, jímž žalovaný zamítl žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen dne 11. 4. 2006. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost adresovaná Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě byla stěžovatelem podána k poštovní přepravě dne 24. 4. 2006. V ní stěžovatel požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti z řad advokátů. Dne 16. 5. 2006 krajský soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení výzvy zaslal soudu vyplněný formulář o majetkových a výdělkových poměrech pro rozhodnutí o žádosti o ustanovení právního zástupce. Výzva byla stěžovateli doručena 30. 5. 2006 a tentýž den zaslal stěžovatel krajskému soudu zpět vyplněný formulář. Krajský soud usnesením č. j. 59 Az 105/2005-52 ze dne 26. 6. 2006 rozhodl, že se stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovuje, a to z toho důvodu, že stěžovatel neosvědčil věrohodně své majetkové poměry. V odůvodnění svého rozhodnutí krajský soud uvedl, že z vyjádření o osobních a majetkových poměrech vyplývá, že stěžovatel nemá žádný příjem, ačkoli při jednání u krajského soudu dne 20. 3. 2006 za přítomnosti tlumočníka uvedl, že za ubytování a služby platí se spolubydlící matkou nájem ve výši 7000 Kč měsíčně a že pobírá vojenský důchod v Rusku v přepočtu asi 5000 Kč měsíčně, který mu do České republiky posílá manželka. Usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 59 Az 105/2005-54 ze dne 5. 10. 2006 byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi pro kasační řízení a jeho prostřednictvím doplnil kasační stížnost o údaj o doručení napadeného rozsudku, rozsah, v jakém je rozsudek napadán, a o důvody kasační stížnosti. Usnesení bylo stěžovateli doručeno náhradním způsobem podle ustanovení § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dne 16. 10. 2006. Na výzvu k odstranění vad stěžovatel nereagoval.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen s. ř. s. ), nicméně nesplňuje jiné podmínky řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a kasační stížnost nemá všechny náležitosti (§ 106 odst. 1 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí napadeno a údaj o tom, kdy bylo rozhodnutí stěžovateli doručeno.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení a absence náležitostí kasační stížnosti je nedostatkem odstranitelným. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 106 odst. 3 s. ř. s.). O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Ostravě vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti dne 5. 10. 2006, výzva byla stěžovateli doručena dne 16. 10. 2006. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 17. 10. 2006. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy skončila dne 16. 11. 2006. Stěžovatel však do tohoto data kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písmo a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti-nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu