6 Azs 230/2017-15

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: V. G., zastoupen JUDr. Filipem Mochnáčem, advokátem se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 5. 2015, č. j. MV-33302-3/SO-2015, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2017, č. j. 29 A 97/2015-88,

takto:

I. Řízení s e zastavuje .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odů v odn ěn í:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 11. 7. 2017 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 6. 2017, č. j. 29 A 97/2015-88, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 5. 2015, č. j. MV-33302-3/SO-2015. Uvedeným rozhodnutím žalovaný změnil rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 1. 2015, č. j. OAM-39457-20/DP-2014, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatele o prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem podnikání, tak, že žádost zamítl podle jiného zákonného ustanovení.

[2] Přípisem ze dne 17. 7. 2017, č. j.-9, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000,-Kč, a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto přípisu. Soud současně stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Uvedený přípis byl právnímu zástupci stěžovatele doručen do datové schránky dne 24. 7. 2017.

[3] Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[4] Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil, stanovená lhůta přitom uplynula dnem 31. 7. 2017. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2017

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu (řádná dovolená)

v zastoupení JUDr. Petr Průcha předseda senátu