6 Azs 222/2015-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové, soudce JUDr. Petra Průchy a soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: R. P., zastoupeného Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou, se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalované ze dne 24. března 2015, č. j. MV-59870-4/SO-2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. září 2015, č. j. 62 A 83/2015-48,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce (dále také stěžovatel ) domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně (dále krajský soud ) označeného v návětí, jímž krajský soud zastavil řízení o podané žalobě. Krajský soud tak učinil na základě § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále s. ř. s. ), ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť žalobce ani ve lhůtě stanovené ve výzvě krajského soudu nezaplatil soudní poplatek.

Napadené usnesení bylo žalobci doručeno dne 16. září 2015. Ve stejný den žalobce soudní poplatek uhradil. Usnesením ze dne 1. října 2015, č. j. 62 A 83/2015-54, krajský soud napadené usnesení podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích zrušil. Toto zrušující usnesení nabylo právní moci dne 5. října 2015. V odůvodnění tohoto usnesení krajský soud poukázal na to, že žalobce zaplatil soudní poplatek ve stejný den, kdy mu napadené usnesení bylo doručeno, přičemž v takovém případě platí, že žalobce zaplatil soudní poplatek dříve, než usnesení nabylo právní moci, a je naplněna podmínka pro zrušení usnesení o zastavení řízení (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. dubna 2008, č. j. 5 Afs 1/2007-172, všechna citovaná rozhodnutí jsou dostupná na www.nssoud.cz).

Za dané situace je před Nejvyšším správním soudem vedeno řízení o kasační stížnosti proti neexistujícímu rozhodnutí. Není proto splněna podmínka řízení ve smyslu § 102 s. ř. s., podle kterého lze kasační stížností napadnout pravomocné rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, a nelze proto v řízení pokračovat. Pokud tedy bylo kasační stížností napadeno usnesení krajského soudu, které bylo mezitím v souladu se zákonem o soudních poplatcích zrušeno, vznikl neodstranitelný nedostatek podmínek řízení o kasační stížnosti ve smyslu citovaného ustanovení. Právě z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. října 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu