č. j. 6 Azs 22/2005-35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: A. F . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, adresa pro doručování: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 30. 7. 2003, č. j. OAM-2367/AŘ-2002, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2004, č. j. 8 Az 193/2003-18,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozhodnutí ministra vnitra č. j. OAM-2367/AŘ-2002 ze dne 30. 7. 2003, kterým potvrdil rozhodnutí žalovaného o neudělení azylu stěžovateli.

Proti rozhodnutí Městského soudu v Praze podal stěžovatel včasnou kasační stížnost, v níž současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Soud jej proto vyzval v řízení podle § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), aby ve lhůtě dvou týdnů zaslal vyplněný formulář k prokázání osobních a majetkových poměrů. Na tuto výzvu však stěžovatel nereagoval. Proto Městský soud v Praze jeho návrh na ustanovení zástupce usnesením ze dne 5. 10. 2004, č. j. 8 Az 193/2003-27, zamítl.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s., musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Absence takového právního zastoupení je nedostatek podmínky řízení o kasační stížnosti, pro který, bude-li neodstranitelný nebo nebude-li přes výzvu soudu odstraněn, a nelze-li proto v řízení pokračovat, soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne. Protože stěžovatel podmínku zastoupení advokátem nesplňoval, byl usnesením Městského soudu v Praze č. j. 8 Az 193/2003-29 ze dne 4. 11. 2004 vyzván, aby do jednoho měsíce od doručení usnesení předložil soudu Protože nebyl zastižen, byla zásilka podle § 42 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, uložena dne 10. 11. 2004 na poště. Jelikož si stěžovatel zásilku nevyzvedl, je třeba mít podle výše uvedených ustanovení za to, že zásilka byla doručena desátý den ode dne doručení. Jelikož však 20. 11. 2004 byla sobota, platí podle § 40 odst. 3 s. ř. s., že je zásilka doručena nejblíže následující pracovní den, tzn. 22. 11. 2004. Na tuto výzvu však stěžovatel nereagoval. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu