č. j. 6 Azs 21/2006-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: R. K . , zastoupen Mgr. Karlem Neubertem, advokátem, se sídlem Oldřichova 1, Třebíč, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 7 Az 13/2004-28 ze dne 19. 8. 2005,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 17. 12. 2003, č. j. OAM-1637/AŘ-2002, byl žalobci (dále jen stěžovatel ) zamítnut rozklad a potvrzeno rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 16. 10. 2001, č. j. OAM-5410/VL-07-04-2001, kterým nebyl stěžovateli udělen azyl podle § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a nebyla na něho vztažena překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel žalobu k Městskému soudu v Praze, který rozhodl v záhlaví blíže označeným rozsudkem tak, že žalobu zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Proti shora uvedenému rozsudku městského soudu podal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Napadený rozsudek Městského soudu v Praze byl zaslán stěžovateli na adresu, kde byl hlášen k pobytu, a protože ten nebyl v místě zastižen, byla písemnost dne 13. 9. 2005 uložena u provozovatele poštovních služeb. Stěžovatel si ji podle připojené doručenky v úložní době nevyzvedl. Podle § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Rozsudek tak byl stěžovateli doručen dne 23. 9. 2005 a ten tedy mohl podat kasační stížnost do 7. 10. 2005. Stěžovatel však podal kasační stížnost prostřednictvím svého zástupce na poštu dne 11. 11. 2005. Tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší správní soud dodává, že mu rovněž nebyla předložena řádná plná moc, opravňující výše uvedeného advokáta jednat jménem stěžovatele. Jelikož Mgr. Karel Neubert doložil ke kasační stížnosti plnou moc, z níž jeho oprávnění zastupovat stěžovatele v řízení o kasační stížnosti nevyplývá (plná moc je dána k azylovému řízení a je podepsána osobou, která nebyla stěžovatelem oprávněna k udělení plné moci ani pro azylové řízení ani pro řízení o kasační stížnosti), vyzval ho Nejvyšší správní soud, aby ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení výzvy doručil řádnou plnou moc opravňující jej k zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti. Výzva mu byla doručena dne 28. 2. 2006, byla však ze strany jmenovaného advokáta zcela ignorována. V dané věci tedy Mgr. Karel Neubert podal kasační stížnost jako zástupce stěžovatele, aniž by i přes výzvu soudu doložil do spisu plnou moc pro zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu