č. j. 6 Azs 204/2005-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: V. P . , zastoupen opatrovníkem Mgr. J. L., asistentem soudkyně Nejvyššího správního soudu, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 61 Az 62/2004-25 ze dne 22. 11. 2004,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 61 Az 62/2004-25 ze dne 22. 11. 2004, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 3. 2004, č. j. OAM-714/VL-07-16-2004, jímž stěžovateli byla zamítnuta žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona o azylu.

Kasační stížnost byla podána u krajského soudu dne 27. 12. 2004. Kasační stížnost stěžovatel podal, aniž byl zastoupen právním zástupcem, přílohou kasační stížnosti požádal o jeho ustanovení. Jako adresu pro doručování uvedl stěžovatel ve své kasační stížnosti P. 569, P. 9.

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že dne 20. 12. 2006 krajský soud rozhodl usnesením č. j. 61 Az 62/2004-46 o neustanovení právního zástupce stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení se stěžovateli pokusil doručit na jím udanou adresu pro doručování, tj. P. 569, P. 9. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno náhradním způsobem dne 5. 1. 2007, ovšem s poznámkou, že stěžovatel na uvedené adrese nebyl zastižen. Nejvyšší správní soud se za účelem provedení dalších procesních úkonů pokusil zjistit aktuální pobyt stěžovatele prostřednictvím Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, a Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha. Ze sdělení obou jmenovaných složek Policie České republiky ze dne 23. 2. 2007 a 13. 3. 2007 vyplývá, že současný pobyt stěžovatele není znám a žádný pobyt není u policie ani řádně evidován.

Podle ustanovení § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, soud zastaví řízení ve věci přezkumu rozhodnutí ve věcech azylu, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu. Jelikož v současné chvíli Nejvyšší správní soud nevidí jinou možnost, jak zjistit skutečný pobyt stěžovatele, než jaké využil, nezbylo mu, než rozhodnout o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2007

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu