č. j. 6 Azs 200/2005-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: V. K . , zastoupen JUDr. Jaroslavem Dospělem, advokátem, se sídlem Moskevská 373/37, Praha 10, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 7. 2004, č. j. 24 Az 127/2004-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci stěžovatele, advokátu JUDr. Jaroslavu Dospělovi, s e n e p ř i z n á v á odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 30. 1. 2004, č. j. OAM-6596/VL-19-17-2003, zamítnuta, a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal stěžovatel proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, který mu byl doručen dne 7. 10. 2004, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána osobně u krajského soudu dne 11. 10. 2004. Současně stěžovatel požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 1. 2005, č. j. 24 Az 127/2004-47, byl stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát JUDr. Jaroslav Dospěl. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14. 3. 2005, č. j. 24 Az 127/2004-53, stěžovatele vyzval ve smyslu ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 150/202 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení odstranil vady podání žalobce ze dne 8. 10. 2004 a uvedl, v jakém rozsahu a z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů rozsudek napadá a navrhl výrok rozsudku. Stěžovatel byl

řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Uvedené usnesení bylo dne 23. 3. 2005 doručeno ustanovenému zástupci stěžovatele, který však na výzvu soudu ve stanovené lhůtě, a ani později, nereagoval.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout. Za těchto okolností pozbylo na významu rozhodovat o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Stěžovateli byl usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 1. 2005, č. j. 24 Az 127/2004-47, pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje za zastupování a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Protože v dané věci nebyly provedeny ustanoveným advokátem žádné úkony, jak vyplývá z obsahu soudního spisu, a nebyly tak naplněny zákonné předpoklady pro přiznání odměny ve smyslu platné právní úpravy dané vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, bylo rozhodnuto, že ustanovenému zástupci stěžovatele, advokátu JUDr. Jaroslavu Dospělovi, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti, jak uvedeno v bodě III. výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu