6 Azs 2/2013-12

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: Y. T., zastoupeného JUDr. Petrem Adámkem, advokátem, se sídlem Táboritská 1000, Praha 3, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 9. 2011, č. j. OAM-262/ZA-ZA06-ZA04-2011, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 12. 2012, č. j. 56 Az 53/2011-53,

ta k to:

I. Kasační stížnost se o d m ít á .

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dů v odn ěn í:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 21. 1. 2013 doručena blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) datovaná týmž dnem, směřující proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 12. 2012, č. j. 56 Az 53/2011-53, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí žalovaného ve věci jeho žádosti o udělení mezinárodní ochrany.

Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 25. 1. 2013, č. j.-7, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou jeho zástupci i pro řízení před Nejvyšším správním soudem a dále aby odstranil vady kasační stížnosti, zejména aby uvedl, čeho se kasační stížností domáhá a z jakého důvodu byla kasační stížnost podána, a aby tento důvod blíže skutkově a právně konkretizoval. Stěžovatel byl poučen, že v případě, že nebude ve stanovené lhůtě výzvě soudu vyhověno, soud kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 20. 2. 2013, jednoměsíční lhůta jím stanovená pro odstranění vad podání tedy skončila dne 20. 3. 2013 (středa). V této lhůtě ani později, do dne vydání tohoto usnesení, však stěžovatel ani jeho zástupce na výzvy uvedené v citovaném usnesení ze dne 25. 1. 2013 nijak nereagovali a vady kasační stížnosti neodstranili.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, (dále jen s. ř. s. ) nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí stěžovatel nesplnil podmínku povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. a ani neodstranil vady podání ve smyslu § 106 odst. 1 s. ř. s., je zde nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelem k výzvě soudu odstraněn a pro který nelze v řízení pokračovat. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a za použití ustanovení § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 17. dubna 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu