č. j. 6 Azs 2/2006-34

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: nezl. A. B . , zastoupena zákonným zástupcem B. Ch.-otcem, narozen X., zastoupena JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou, Praha 1, Žitná 45, proti žalované mu: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 7. 2005, č. j. 14 Az 21/2005-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podala kasační stížnost proti rozsudku výše označenému, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 1. 2005, č. j. OAM-3373/VL-10-C07-2004, kterým byla zamítnuta stěžovatelčina žádost o udělení azylu. Tato kasační stížnost byla podána dne 26. 10. 2005.

Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda kasační stížnost byla podána včas a zda se jí tak lze věcně zabývat. Podle § 106 odst. 2 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle věty poslední téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout.

Z obsahu předloženého soudního spisu vyplývá, že stěžovatelce (zákonnému zástupci) byl napadený rozsudek doručen 19. 9. 2005 (doručenka na č. l. 19).

Musí-li být kasační stížnost podle § 106 odst. 2 s. ř. s. podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, pak lhůta pro její podání uplynula dne 3. 10. 2005. Byla-li tedy kasační stížnost podána až dne 26. 10. 2005, stalo se tak po zákonem stanovené lhůtě, jejíž zmeškání nelze prominout, a byla tak podána opožděně.

Ze shora uvedených důvodů proto Nejvyšší správní soud postupoval podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. a kasační stížnost odmítl.

Byl-li návrh na zahájení řízení odmítnut, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. března 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu