č. j. 6 Azs 180/2006-83

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: M. B . , proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 1. 2006, č. j. 55 Az 65/2005-31,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví blíže označeným rozsudkem Krajského soudu v Brně byla zamítnuta žaloba žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 4. 2005, č. j. OAM-379/VL-07-05-2005, kterým nebyl stěžovatelce udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a nebyla na ni vztažena překážka vycestování podle § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka kasační stížnost, přičemž zároveň podala návrh na ustanovení právního zástupce soudem a přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Přípisem ze dne 17. 3. 2006 vyzval Krajský soud v Brně stěžovatelku, aby soudu předložila řádně vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Jelikož se stěžovatelka nezdržovala na adrese, kde byla hlášena k pobytu, a krajskému soudu se nepodařilo zjistit ani žádné jiné místo jejího pobytu, byla výzva doručena ustanovené opatrovnici stěžovatelky. Na tuto výzvu stěžovatelka ve stanovené lhůtě nereagovala. Proto krajský soud usnesením ze dne 15. 6. 2006, č. j. 55 Az 65/2005-61, rozhodl, že stěžovatelce zástupce neustanovuje. Stěžovatelka byla z toho důvodu současně vyzvána, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení doložila soudu své zastoupení advokátem, jehož si zvolila k zastupování své osoby v řízení o kasační stížnosti. Na tuto výzvu stěžovatelka ve stanované lhůtě nezareagovala a plnou moc k zastupování své osoby soudu nedoložila. K doložení plné moci udělené zvolenému advokátovi vyzval stěžovatelku rovněž Nejvyšší správní soud, ale ani jeho výzva nebyla vyslyšena, přestože se mu podařilo zjistit novou adresu stěžovatelčina hlášeného pobytu a svou výzvu zaslal na tuto adresu.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní /dále jen s. ř. s. /). Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelkou přes výzvu soudu splněna.

Nedostatek zastoupení stěžovatelky advokátem v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než stěžovatelčin návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. listopadu 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu